ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം

സുവർ കെമിക്കലിന്റെ ക്യുസി സെന്ററിൽ വിപുലമായ എച്ച്പിഎൽസി, ജിസി, മറ്റ് വിശകലന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ഞങ്ങൾ ISO9001 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പാസാക്കി, അതുപോലെ തന്നെ ഉത്പാദനം കാര്യക്ഷമവും സുസ്ഥിരവും നിയന്ത്രിക്കാവുന്നതുമാണെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിനായി ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചു.
23b9bb06
38a0b923
79a2f3e72
38a0b923
c29dc8c0