ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണം

Zhuoer രാസവസ്തുവിന്റെ QC കേന്ദ്രത്തിൽ വിപുലമായ HPLC, GC, മറ്റ് വിശകലന ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഞങ്ങൾ ISO9001 സർട്ടിഫിക്കേഷൻ പാസാക്കി, ഉൽപ്പാദനം കാര്യക്ഷമവും സുസ്ഥിരവും നിയന്ത്രണവിധേയവുമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ഒരു സമ്പൂർണ്ണ ഗുണനിലവാര നിയന്ത്രണ സംവിധാനം സ്ഥാപിച്ചു.
23b9bb06
38a0b923
79a2f3e72
38a0b923
c29dc8c0